Miljö

Vår miljöpolicy

Telge Glas & Metallmontage AB ska genom ständiga förbättringar, minimera de negativa effekter som verksamheten kan ha på vår miljö. I vårt dagliga arbete ska vi verka för en ur miljöhänseende långsiktigt hållbar utveckling. Vi skall även ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer, så att de arbeten vi utför blir så miljöanpassade som möjligt.

Detta gör vi genom att:

  • Säkerställa att verksamheten följer gällande miljölagstiftning samt lokala myndigheters miljödirektiv
  • Utforma årliga miljömål och arbetssätt som vi mäter och följer upp
  • Öppet redovisa och informera om resultaten av vårt miljöarbete
  • Informera, utbilda och engagera vår personal i miljöarbetet
  • Verka för ökad samordning av transporter både när det gäller materialleveranser som resor till och från arbetsplatserna
  • Genom återanvändning och återvinning minska användandet av naturresurser
  • Samverka med våra professionella kunder/beställare för att uppnå bästa möjliga alternativ både ur ett miljömässigt såväl som ekonomiskt perspektiv